การอบรมการใช้งานโปรแกรม CoAg Fin และการบริหารจัดการด้านการเงิน สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน DGHT

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561

ณ ห้องฝึกอบรมเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

         เมื่อ วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมการใช้งานของ CoAgFIN และการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้เข้าใจ เเละใช้ได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปในเเนวทางเดียวกัน

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 4 เมษายน 2561  


 

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข